Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a BÁNCoaching & Supervisio Kft. ügyfelei részére a róluk kezelt személyes adatokról

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a BÁNCoaching & Supervisio Kft. (a továbbiakban: BÁNCoaching Kft.) által az Önnel kötött szerződésével, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Mely személyes adatait kezeljük?

 

Az Ön személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét, valamint, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződés alapján vesz részt képzésünkben, akkor munkáltatójának nevét és székhelyét,

b) ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor a számla kiállításához szüksége adatként az Ön lakcímét,

c) az Ön által a képzéssel összefüggésben nekünk megküldött leveleket, üzeneteket.

 

Az adatkezelés célja

 

a) egyrészt az, hogy a BÁNCoaching Kft. az Önnel mint magánszeméllyel vagy az Ön munkáltatójával az Ön javára kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen biztosítsa az Ön részvételét a képzésen, eljuttassa Önhöz a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat,

b) másrészt az, hogy az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele) a BÁNCoaching Kft. eleget tudjon tenni,

c) harmadrészt az, hogy Önnek – kifejezett, a szerződés végrehajtásának feltételéül nem szabott – hozzájárulása esetén marketing célú tájékoztatást nyújtson,

d) negyedrészt az, hogy a BÁNCoaching Kft. az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

A kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében minden esetben megtörténik, marketing célú felhasználásuk azonban csak, a szerződéses szolgáltatás igénybevételéről szóló nyilatkozattól elkülönült külön hozzájárulás, a tiltó listán történő szerepeltetésük pedig csak ez utóbbi hozzájárulás visszavonása esetén történik meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

a) abban az esetben, ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor az Önnel mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása,

b) abban az esetben, ha Ön a munkáltatójával kötött szerződésünk alapján vesz részt a képzésünkben, az Ön által a képzésre való jelentkezéskor megadott hozzájárulás,

b) a számviteli és közterhekkel összefüggő adatkezelési műveletek esetében a BÁNCoaching Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, valamint

c) a marketing célú tájékoztatás (hírlevél) tekintetében az Önnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása, amelyet megadhat a BÁNCoaching Kft. marketing célú tájékoztatásainak fogadására általában, végül

d) a tiltó lista adatai tekintetében BÁNCoaching Kft. azon jogos érdeke, hogy az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét, különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését bíróság vagy hatóság eljárásában bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

 

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a BÁNCoaching & Supervisio Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 104., képviselő: Bán Zsuzsanna ügyvezető, cégjegyzékszám: 13-09-130505, e-mail: hrserv at t-online.hu) A munkavállaló vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

A BÁNCoaching Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként igénybe veszi a könyvelési tevékenységek végzéséhez a Czinege AT Adótanácsadó Kft. cégjegyzékszám: 01-09-063754, székhely: 1046 Budapest, Eötvös u. 2/a., adószám: 10275560-2-41, képviselő:

Espárné Czinege Mária) harmadik fél szolgáltatásait. A BÁNCoaching Kft. és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

 

Kapcsolattartási adatait a teljes élethosszig való tanulás biztosítása érdekében az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevét, e-mailcímét és telefonszámát pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük.

 

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

 

Ön az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére a BÁNCoaching Kft. jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a BÁNCoaching Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról.

Rendelkezési és hozzáférési jogait az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségen jelezze felénk:

a) hrserv@t-online.hu

 

Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.